protokół przekazania pojazdu wzor

Strona Główna
ubezpieczenia
 

Temat: Dziura, Renia i Miśki
Wezwijmy Policję lub Straż Miejską, chodź czas oczekiwania może nie być krótki, warto zaczekać. Służby mundurowe sporządzą odpowiedni protokół, dokładnie opisując okoliczności, miejsce i czas zdarzenia oraz przybliżony zakres szkód w ... wesprzeć nas w ewentualnym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Jeżeli połamaliśmy zderzak, odpadł nam kołpak lub inny element pojazdu, należy je zachować, aż do zakończenia dochodzenia odszkodowania – to ważne dowody rzeczowe. Niestety. teraz musimy oddać nasz pojazd do naprawy. Jeżeli jest to konieczne wezwijmy pomoc drogową w celu holowania samochodu. Nie zapomnijmy wziąć rachunek za usługę. W zakładzie mechanicznym poprośmy o skosztorysowanie przywrócenia samochodu do normalnego stanu. Teraz należy ustalić właściciela - zarządcę drogi, na której doszło do uszkodzenia pojazdu. W miastach na prawach powiatu, a takimi są dawne miasta wojewódzkie, drogami zarządza prezydent ... jest znaczna, wskazana jest opinia uprawnionego rzeczoznawcy, np. PZMot. WZÓR WNIOSKU O ODSZKODOWANIE Miejscowość, dn. Nazwisko i Imię Adres Właściwy zarządca drogi Wniosek o wypłatę odszkodowania Składam wniosek o wypłatę odszkodowania za naprawę uszkodzonego pojazdu w wysokości (podać kwotę). Uzasadnienie W dniu (podać datę) jadąc (podać nazwę ulicy i miejscowości) na wysokości posesji nr... wpadłem w nieoznakowaną i zalaną wodą dziurę w nawierzchni. Uszkodzono pojazd (podać markę i nr rejestracyjny). Dowodem jest notatka policji (Straży Miejskiej), zdjęcie pojazdu po uszkodzeniu, zdjęcie miejsca zdarzenia oraz zeznania kierowcy (podać nazwisko i adres) jadącego za mną auta. W wyniku wypadku uszkodzone zostały (wymienić wszystkie elementy). Naprawa pojazdu w celu przywrócenia go do stanu sprzed wypadku została ustalona przez zakład naprawczy na kwotę (podać skosztorysowaną wartość naprawy). Załączam kosztorys. Uszkodzony pojazd można obejrzeć w warsztacie naprawczym (podać nazwę i adres). Zaznaczam, że po skompletowaniu części w dn. (podać datę) pojazd będzie naprawiony. Dodatkowo proszę o zwrot kwoty (podać kwotę), jako kosztu holowania uszkodzonego pojazdu, który po zdarzeniu został unieruchomiony. Dowodem jest rachunek za holowanie. Kwotę odszkodowania proszę przekazać przelewem na rachunek bankowy (podać numer) lub przekazem pocztowym na podany wyżej...
Źródło: renault25.eu/viewtopic.php?t=1740Temat: Tablice rejestracyjne...
W uj roboty przy rejestrowaniu pojazdu na pojazd zabytkowy Idziesz do UM do BOI i prosisz o odpowiedni wniosek. Wypełniasz i dołączasz: * oryginał dowodu własności pojazdu /np. faktura, rachunek, akt darowizny, przekazania/ * oryginał dowodu własności pojazdu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego jeżeli pojazd został zakupiony poza granicami kraju * dowód odprawy celnej przywozowej /jednolity dokument administracyjny SAD/, jeżeli pojazd został sprowadzony z terenu państwa nieczłonkowskiego lub dla samochodów osobowych sprowadzonych z terenu UE - zaświadczenie o zapłacie akcyzy * zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające obowiązek uiszczenia podatku VAT od towarów i usług lub brak takiego obowiązku (VAT-25) * jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą - dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający zarejestrowanie lub jego wyrejestrowanie (pochodzenie pojazdu), przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego * dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej * uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury * zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu wraz z protokołem z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego, wystawione przez uprawnioną stację kontroli pojazdów * W przypadku indywidualnego importu pojazdu dokonanego po dniu 1.01.2006r. właściciel pojazdu obowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 500 zł na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nr rachunku bankowego: NFOiGW w BGK III Oddział Warszawa nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 Dowód wpłaty musi zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu. Dowód wpłaty należy okazać podczas pierwszej rejestracji pojazdu w kraju, a w przypadku zbycia pojazdu przekazać go nowonabywcy. Przepis ten dotyczy pojazdów samochodowych zaliczanych do kategorii: M1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy (razem 9 miejsc) N1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające max dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony. Ww. przepis dotyczy również przedsiębiorców którzy wprowadzają do 1000 pojazdów rocznie (zgodnie z art.12 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji nie muszą zapewniać sieci zbierania pojazdów). Aby dokonać w/w badania technicznego koniecznym staje się dokonanie czasowej rejestracji pojazdu. Do dokonanie tej czynności niezbędne są: * dokumenty wymienione w pkt od 1 do 7 * wniosek o rejestrację pojazdu z opłatą skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł na wniosek i 50 gr od każdego załącznikad * dowody opłat za wydanie pozwolenia czasowego i nalepki tymczasowej oraz tablic rejestracyjnych tymczasowych UWAGA: Tablice tymczasowe są nie ubezpieczone, właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu w ramach ubezpieczenia OC w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej. * wniosek o dokonanie rejestracji pojazdu z opłatą skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł na wniosek i 0,50 zł od każdego załącznika * dowody opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego /wraz z kompletem nalepek/, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, dla pojazdu sprowadzanego - karty pojazdu * osoba figurująca na dowodzie własności załatwia sprawę ... 108 poz. 908 z 2005r. z późn.zm.) * Ustawa z dnia 20.01.2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.u.Nr 25 poz.202 z 2005r. z późn.zm.) * Rozporządzenie Min.Infrastruktury z dnia 22.07.202r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.Nr 133 poz.1123 z 2002r. z późn.zm.) * Rozporządzenie Min.Infrastruktury z dnia 27.09.2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.Nr 192 poz.1878 z 2003r. z późn.zm.) * Ustawa z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.Nr...
Źródło: silesia.slask.pl/viewtopic.php?t=1418


Temat: Dostawa ogumienia do podnośników widłowych.
zamówienia. Gwarancja: 36 miesięcy na niezawodną pracę oferowanego do dostaw ogumienia licząc od daty podpisania protokołu przejęcia-przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 15.11.2007 ... formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1: a) oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny ze wszystkimi wymaganiami SIWZ; b) oświadczenie Wykonawcy, iż wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 SIWZ został...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1525
 
 
Archiwum
 
 
   
Copyright 2006 Sitename.com. Designed by Web Page Templates